อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย  ผศ.ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
     - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา

     - อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - อ.ม. (ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทร : 02-1601302
  e-mail : Jiraporn.ad@ssru.ac.th
  Website
www.teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad


  ผศ.ปณิธาน  บรรณาธรรม
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
    - ค.ม. (การสอนภาษาไทย) ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ค.บ. (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
    - ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร : 02-1601302
  e-mail : bannatham@hotmail.com
  Website
www.teacher.ssru.ac.th/panitan_bu


  อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แซ่ลี้
 
   - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
    - อ.บ. (ภาษาไทย) อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทร : 02-1601302
  e-mail : sawaluks1974@gmail.com
  Website
www.teacher.ssru.ac.th/saowalak_sa/  อาจารย์กฤติกา  ผลเกิด
    - อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
    - อ.ม. (ภาษาไทย) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร : 02-1601302
  e-mail : Aj.krittika@gmail.com
  Website
www.teacher.ssru.ac.th/krittika_ph

  อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - อ.ม. (วรรณคดีไทย) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ศษ.บ. (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทร : 02-1601302
  e-mail : arthima.po@gmail.com
  Website : www.teacher.ssru.ac.th/arthima_po
  

  อาจารย์วรุณญา  อัจฉริยบดี
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-1601302
  e-mail : warunya.aj@ssru.ac.th
  Website
http://www.teacher.ssru.ac.th/warunya_aj

  อาจารย์นพวรรณ  งามรุ่งโรจน์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-1601302
  e-mail : Nopphawan.ng@ssru.ac.th
  Website
http://www.teacher.ssru.ac.th/Nopphawan.ng