หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

admin thai
2019-07-08 15:38:43

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ 
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
       โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ประธาน
- รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว กรรมการ
- รองศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตชินะกุล กรรมการ
- นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ
ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี


ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล : ถ่ายภาพ

นัฐภรณ์ ผลพฤกษา : รายงาน