หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรม "พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรม "พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin thai
2019-11-14 15:56:40

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒" 

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ช่วยอนุรักษ์และสืบทอดการไหว้ครูและการรับขวัญ และเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความผูกพัน และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัฐพร รัตศิลปิน คุณดุษดียา สมผลภาดี และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มาแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำงานให้กับรุ่นน้องในทุกชั้นปี

พันธกานต์ ขวัญใจ ,เบญญาภา ขวัญเมือง: ถ่ายภาพ
กุลชลี ปั้นโต : รายงาน