หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > ภาพบรรยากาศในวันที่ ๒ ของโครงการปรับพื้นฐานทางภาษาและวรรณกรรมไทยสำหรับนักศึกษาในหัวข้อ “หลักภาษาไทย “ และในหัวข้อ”ทักษะการใช้ภาษาไทย”
ภาพบรรยากาศในวันที่ ๒ ของโครงการปรับพื้นฐานทางภาษาและวรรณกรรมไทยสำหรับนักศึกษาในหัวข้อ “หลักภาษาไทย “ และในหัวข้อ”ทักษะการใช้ภาษาไทย”

admin thai
2019-11-14 15:58:23

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒


ภาพบรรยากาศในวันที่ ๒ ของโครงการปรับพื้นฐานทางภาษาและวรรณกรรมไทยสำหรับนักศึกษา 
จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทยและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักภาษาไทย “ และอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”ทักษะการใช้ภาษาไทย”
ทิยาพร กิ่งสันเทียะ : ถ่ายภาพ
กุลชลี ปั้นโต : ถ่ายภาพ,รายงาน