หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > การประกวดอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต สำนักงานใหญ่
การประกวดอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒” ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต สำนักงานใหญ่

admin thai
2019-11-14 16:00:54

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ได้เข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒”
ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต สำนักงานใหญ่

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ได้แก่
๑.นางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
๒.นางสาวนลธิชา กันธิดา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
๓. นางสาวปนัดดา ฤทธิมัต นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
๔.นายณัฐวุฒิ ศรีสมชัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
ทั้งนี้มี อาจารย์กฤติกา ผลเกิด และอาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อม
เบญญาภา ขวัญเมือง : รายงาน