หน้าหลัก > ข่าว > การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย > กิจกรรมปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์

admin thai
2019-11-14 15:00:48

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์นัฐภรณ์ ผลพฤกษา : รายงาน/ถ่ายภาพ