หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ “เสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒“
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ “เสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒“

admin thai
2019-07-26 15:07:41

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้เข้าร่วมโครงการ “เสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ “ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๙ คน 
แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
•กิจกรรมการแข่งขันประกวดคัดลายมือ จำนวน ๕ คน 
นางสาวพรนภัส เพชรสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นางสาวเกตุสุดา ค้ากำไร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นายกฤษดา สมน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นายสุธิราช คงช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
นางสาวนนทญา เรืองทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓


•กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำ จำนวน ๕ คน 
นางสาววรินธร จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นางสาวนลธิชา กัณธิดา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นายธนฤทธิ์ รวยรื่น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นายกฤษดา สมน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นางสาวปนัดดา ฤทธิมัต นักศึกษาชั้นปีที่ ๔


**ผลการแข่งขันทั้ง ๒ รายการ มีนักศึกษาได้รับรางวัลจำนวน ๒ คน ได้แก่ 

นางสาวนนทญา เรืองทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคัดลายมือ
นายธนฤทธิ์ รวยรื่น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสะกดคำ 

โดยมี อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี และอาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อม


กุลชลี ปั้นโต : รายงาน