หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ > เปิดโลกวรรณกรรม : วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เปิดโลกวรรณกรรม : วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน

admin thai
2019-05-10 13:33:23

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ

เปิดโลกวรรณกรรม : วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่

รายวิชา THL2402 วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และรายวิชา THL3208 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้เข้าชมนิทรรศการทั้ง ๒ เส้นทาง โดยแบ่งเป็น ๑๑ ห้อง ดังนี้
๑. อุโมงค์เวลา
๒. ดื่มด่ำย่านชุมชน
๓. รัตนโกสินทร์ เรืองโรจน์
๔. เกียรติยศแผ่นดินสยาม
๕. เรืองนามมหรสพศิลป์
๖. ดวงใจปวงประชา
๗. เยี่ยมยลถิ่นกรุง
๘. รัตนโกสินทร์สกายวิว
๙. ลือระบิลพระราชพิธี
๑๐. สง่าศรีสถาปัตยกรรม
๑๑. เรืองรุ่งวิถีไทย
ทั้งนี้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมดังกล่าวมาเพิ่มเติมและต่อยอดความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และนำประสบการณ์ที่ได้ มาสร้างสรรค์เป็นงานเขียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

พันธกานต์ ขวัญใจ,วิกานดา มั่นสลุง,เลิศศักดิ์ ไชยแสง : ถ่ายภาพ
เลิศศักดิ์ ไชยแสง : รายงาน