หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ “เสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒“
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-07-26 15:07:41
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ ...
2019-07-08 13:35:56
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2019-05-15 16:55:06
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสต ...
2019-05-15 16:38:14
สามก๊กวรรณกรรมทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2019-05-10 13:41:26
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตบางพลัด
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-04-01 16:53:33
เรียนรู้ภูมิปัญญา ทัศนาวิถีไทยวน ณ จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มห ...
2019-04-01 15:27:08
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&n ...
2019-03-24 03:27:06
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&n ...
2019-03-12 16:35:06
วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์และสหบท
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nb ...
2019-03-11 10:36:13
ข่าวปัจจุบัน