หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2019-05-15 16:55:06
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสต ...
2019-05-15 16:38:14
นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นำเสนอบทความวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ข ...
2019-05-10 13:59:55
สามก๊กวรรณกรรมทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2019-05-10 13:41:26
เปิดโลกวรรณกรรม : วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-05-10 13:33:23
การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต"
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-05-10 11:51:46
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตบางพลัด
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-04-01 16:53:33
เรียนรู้ภูมิปัญญา ทัศนาวิถีไทยวน ณ จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มห ...
2019-04-01 15:27:08
ยิ่งใหญ่อลังการ“สวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย” เฉลิมฉลอง ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยิ่งใหญ่อลังการ“สวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย” เฉลิมฉลอง ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยา ...
2019-02-07 14:00:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจ ...
2019-02-07 13:15:28
ข่าวย้อนหลัง