หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&n ...
2019-03-24 03:27:06
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&n ...
2019-03-12 16:35:06
วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์และสหบท
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nb ...
2019-03-11 10:36:13
การสร้างเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nb ...
2019-03-11 10:31:41
"อัตลักษณ์สตรีมาเลย์ในวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนมุสลิมมาเลย์"
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nb ...
2019-03-11 10:27:50
ศิลปะการพูดที่ใช้ในการทำงาน
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-03-11 10:21:16
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร”
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:15:10
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน”
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:12:14
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "ศิลปะการพูดที่ใช้ในการทำงาน"
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:09:48
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการทำงาน
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-02-20 13:26:41
ข่าวปัจจุบัน