หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

admin thai
2019-07-08 13:35:56


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพรโสพิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย โดย รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ประธาน, รศ.ปราณี เพชรแก้ว กรรมการ, รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล กรรมการ,และนส.สุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf