หน้าหลัก > ข่าว > การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย > ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตบางพลัด
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตบางพลัด

admin thai
2019-04-01 16:53:33

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัด โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ๓ ณ สำนักงานเขตบางพลัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการปกครอง 
ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการบริหารงานทั่วไป เช่น การทำหนังสือราชการ การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า
อาทิตยา รวดเร็ว รายงาน/ภาพถ่าย