หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัทธวรรณ สมจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัทธวรรณ สมจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

admin thai
2019-02-07 13:58:34

มื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัด โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องนิภานภดล
โดยได้รับเกียรติจาก "คุณอาจารีย์ สุทธิโรจน์" หัวหน้ากองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การทำงานบรรณาธิการกิจ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หน้าที่และวิธีการทำงานของบรรณาธิการ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไปในอนาคต