หน้าหลัก > ข่าว > โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย > กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

admin thai
2019-05-15 16:38:14

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้นำเสนอประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป