หน้าหลัก > ข่าว > โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย > กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ

admin thai
2019-05-15 16:55:06

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับเกียรติจาก "คุณสุมารินทร์ จันทร์ทอง" ที่ปรึกษาอิสระงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและเทคนิคการเข้าสัมภาษณ์งาน" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ในกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพ
ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา