หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ > การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต"
การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต"

admin thai
2019-05-10 11:51:46

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 


ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้จัดกิจกรรม 
การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต" 
จำนวน ๕ รางวัล และอีก ๕ รางวัลในส่วนของการประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว 
ณ ห้องนิภานภดล ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว 
ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน ๕ ท่านได้แก่
๑. รางวัลชนะเลิศ : นางสาวปนัดดา ฤทธิมัต
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : นางสาวกฤษณา วรชาติตระกูล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : นางสาวทิยาพร กริ่งสันเทียะ
๔. ชมเชย : นางสาวทิฆัมพร คูสุวรรณรัตน์
๕. ชมเชย : นางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง

ผลการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต" 
ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน ๕ ท่านได้แก่
๑. รางวัลชนะเลิศ : นายกฤษณะ โรจนรัตน์
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : นายธัชนนท์ เสน่ห์
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : นายธีรโชติ การสี
๔. ชมเชย : นายณัฐวุฒิ เขียวโสภา
๕. ชมเชย : นายจีรพล ศรภักดี
ทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นมาของแบบเรียนไทย วิวัฒนาการแบบเรียนของไทย ความรู้วรรณคดีเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน และคำที่มักสะกดผิด


ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ : ถ่ายภาพ
เลิศศักดิ์ ไชยแสง : รายงาน