หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” ในกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก) ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” ในกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก) ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

admin thai
2019-11-14 15:51:19

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” 
ในกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบคัดเลือก) 
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘ คน แบ่งออกเป็น ๒ ทีม ดังนี้
ทีมที่ ๑
นางสาวรุจิษยา ปัดตาลาคะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
นางสาวอารีญา รักษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
นางสาวนนทญา เรืองทอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
นางสาวปวิชญา วินทะไชย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓


ทีมที่ ๒
นายณัฐภูมิ ฤทธิ์นอก นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นางสาวพรนภัส เพชรสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นางสาวกันต์กมล สมภูเวช นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นายสุธิราช คงช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อม


นนทญา เรืองทอง : ถ่ายภาพ
กุลชลี ปั้นโต : รายงาน