หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > กิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาและวรรณกรรมไทยสำหรับนักศึกษา ในหัวข้อ “ การทบทวนความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี “ และ"การอ่านวินิจสาร"
กิจกรรมโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาและวรรณกรรมไทยสำหรับนักศึกษา ในหัวข้อ “ การทบทวนความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี “ และ"การอ่านวินิจสาร"

admin thai
2019-11-14 15:59:48

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัดกิจกรรมขึ้นในโครงการปรับความรู้พื้นฐานทางภาษาและวรรณกรรมไทยสำหรับนักศึกษา
ในหัวข้อ “ การทบทวนความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี “ โดยอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยประสิทธิ์ และในหัวข้อ”การอ่านวินิจสาร” โดย อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เบญญาภา ขวัญเมือง :ถ่ายภาพ
กุลชลี ปั้นโต :ถ่ายภาพ,รายงาน