หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > สามก๊กวรรณกรรมทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน
สามก๊กวรรณกรรมทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน

admin thai
2019-05-10 13:41:26

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ
เปิดโลกวรรณกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ 
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
 “สามก๊กวรรณกรรมทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน” 
เพื่อเสริมความรู้ในรายวิชา THL1302 วรรณคดีเอกของไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


อธิชา นาคเถื่อน : ถ่ายภาพ
เบญญาภา ขวัญเมือง : รายงาน