หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์และสหบท
วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์และสหบท

admin thai
2019-03-11 10:36:13

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัดอบรมให้ความรู้ในรายวิชา THL2412 วรรณคดีเปรียบเทียบ
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ณ ห้องนิภานภดล ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก "รศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร” อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์และสหบท" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เพื่อเสริมความรู้ด้านการศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบ ขอบเขตการเรียนรู้ กระบวนทัศน์ของวรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์ข้ามศาสตร์ กระบวนทัศน์ข้ามศิลป์และกระบวนทัศน์สหบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวรรคคดีเปรียบเทียบต่อไป


ธวัลรัตน์ แซ่เตียว : รายงาน
ธัญญารัตน์ เจริญใจ : ถ่ายภาพ