หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > "อัตลักษณ์สตรีมาเลย์ในวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนมุสลิมมาเลย์"
"อัตลักษณ์สตรีมาเลย์ในวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนมุสลิมมาเลย์"

admin thai
2019-03-11 10:27:50

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้จัดอบรมให้ความรู้ในรายวิชา THL2412 วรรณคดีเปรียบเทียบ
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ณ ห้องนิภานภดล ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก "อาจารย์ ดร. นารีมา แสงวิมาน” อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "อัตลักษณ์สตรีมาเลย์ในวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนมุสลิมมาเลย์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เพื่อเสริมความรู้ด้านการศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบ ขอบเขตการวิจัยวรรณกรรม ลักษณะของนักเขียนสตรีมุสลิม การใช้สัญลักษณ์และความเปรียบในวรรณกรรม บทบาทของสตรีจากตัวบทวรรณกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยด้านวรรณคดีเปรียบเทียบต่อไป

ธัญญารัตน์ เจริญใจ : รายงาน
เลิศศักดิ์ ไชยแสง : ถ่ายภาพ