หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ > เรียนรู้ภูมิปัญญา ทัศนาวิถีไทยวน ณ จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี
เรียนรู้ภูมิปัญญา ทัศนาวิถีไทยวน ณ จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี

admin thai
2019-04-01 15:27:08

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ได้จัด

โครงการบูรณาการศาสตร์ : เรียนรู้ภูมิปัญญา ทัศนาวิถีไทยวน 

ณ จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี

ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยวน สระบุรี จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

•วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
•พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์)
•ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดง
•หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน
•ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล 


โดยเชื่อมโยงวิชา คติชนวิทยา และวิชา ภาษาไทยถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยสืบไป


ศิริชัย ไหมด้วง : รายงาน
ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์สาขาวิชาภาษาไทย : ภาพ