หน้าหลัก > ข่าว > โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2019-05-15 16:55:06
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสต ...
2019-05-15 16:38:14
ข่าวปัจจุบัน