หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

เปิดโลกวรรณกรรม : วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-05-10 13:33:23
เรียนรู้ภูมิปัญญา ทัศนาวิถีไทยวน ณ จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มห ...
2019-04-01 15:27:08
ข่าวย้อนหลัง