หน้าหลัก > ข่าว > การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

กิจกรรมปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-11-14 15:00:48
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตบางพลัด
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-04-01 16:53:33
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
2019-02-07 13:15:51
ข่าวย้อนหลัง