หน้าหลัก > ข่าว > การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

กิจกรรมปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-11-14 15:00:48
ข่าวย้อนหลัง