หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > “โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ: การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ”
“โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ: การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ”

admin thai
1 ม.ค. 62 - 1 ม.ค. 68

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ได้เข้าร่วม “โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ: การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ” 
ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒ คน ดังนี้
นายธนฤทธิ์ รวยรื่น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
นางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่๒


**ผลการแข่งขันมีนักศึกษาได้รับรางวัลจำนวน ๑ คน ได้แก่ 
นางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปี ๒ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมเบญญาภา ขวัญเมือง : รายงาน